Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Point System - Σ.Ε.Σ.Ο.

Τι είναι το Point System ή αλλιώς Σ.Ε.Σ.Ο.;

Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφορά κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή και ισχύει στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τα Αστυνομικά όργανα και από οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει εκχωρηθεί με νόμο η αρμοδιότητα εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί Ποινής

Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσονται οι παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., όπως αυτές περιγράφονται σε ειδικούς πίνακες , με τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθμούς ποινής.

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. το αρμόδιο όργανο που τις βεβαιώνει βαθμολογεί όλες τις παραβάσεις.

2. Το δίπλωμα οδήγησης αφαιρείται, με τη συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη−οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθμών.

3. Το δίπλωμα οδήγησης αφαιρείται, επίσης, ανεξαρτήτως συμπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής, όταν ο παραβάτης−οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση εντός διαστήματος ενός (1) έτους για συγκεκριμένες παραβάσεις. 

4. Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ., που είναι καταχωριμένη στο μητρώο του παραβάτη−οδηγού, μαζί με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σ΄ αυτή, διαγράφεται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών. Ειδικά οι παραβάσεις, που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχημα δημόσιας χρήσης, διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινής.

5. Οι καταχωριμένες στο μητρώο του παραβάτη−οδηγού παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. και οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής, με τον υπολογισμό των οποίων έγινε η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησής του, διαγράφονται μετά την παραλαβή από την καθ΄ ύλη αρμόδια Υπηρεσία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του Αστυνομικού Τμήματος, στην οποία βεβαιώνεται ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόμενη άδεια.

6. Στην περίπτωση που ο οδηγός, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των 25 βαθμών ποινής ή από την ημερομηνία διάπραξης για δεύτερη φορά εντός ενός (1) έτους μιας από τις παραβάσεις  μέχρι την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, διαπράττει παραβάσεις, οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής καταχωρίζονται στο μητρώο του και υπολογίζονται για την αφαίρεση της τυχόν επαναχορηγούμενης άδειας οδήγησης.

Προειδοποιητικό έγγραφο

Όταν, κατ΄ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., συμπληρώνονται στο μητρώο του παραβάτη οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθμοί ποινής, η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει στον παραβάτη−οδηγό προειδοποιητικό έγγραφο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του.

Στο προειδοποιητικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
α) Κάθε μία παράβαση που διέπραξε, οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι βαθμοί ποινής, η ημερομηνία και ώρα που διαπράχθηκε η παράβαση, το σύνολο των βαθμών ποινής που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτης−οδηγός και η Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή που βεβαίωσε και διαβίβασε τις παραβάσεις.
β) Προειδοποίηση για τις συνέπειες που έχει ο οδηγός σε περίπτωση συγκέντρωσης είκοσι πέντε (25) και άνω βαθμών.
γ) Οποιοδήποτε ενημερωτικό στοιχείο για την τήρηση του Κ.Ο.Κ., το Σ.Ε.Σ.Ο. και την οδική ασφάλεια.
 

Επαναχορήγηση διπλώματος οδήγησης που αφαιρέθηκε απο Σ.Ε.Σ.Ο.

 
1. Το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που αφαιρείται ή παύει να ισχύει , επαναχορηγείται στον κάτοχό της, εφόσον αυτός παρακολουθήσει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων οδήγησης και εξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά, ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός έχει δίπλωμα οδήγησης και άλλης κατηγορίας.
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής, στην επανεξέταση, έχει ο ενδιαφερόμενος μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης. Αν ο ίδιος παραβάτης−οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας από την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης, αυτή αφαιρείται, και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αποκτά μετά την πάροδο διαστήματος ενός (1) έτους. Αν ο ίδιος παραβάτης−οδηγός συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής εντός πενταετίας από την  επαναχορήγησή της, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μετά την πάροδο διαστήματος δύο (2) ετών. Η πάροδος του αυτού διαστήματος απαιτείται για κάθε πλέον συμμετοχή στις προαναφερόμενες εξετάσεις, για κάθε νέα αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την εκάστοτε προηγούμενη επαναχορήγησή της. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός έγγραφα αφαίρεσης διπλώματοςς οδήγησης για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτης− οδηγός έχει δικαίωμα συμμετοχής στην  διαδικασία επανεξέτασης, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα από την επίδοση ίσο με 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια, κ.ο.κ.
 
3. Σε περίπτωση, που κάτοχος διπλώματος οδήγησης, το οποίο αφαιρέθηκε κατ’ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ορισμένες από τις κατηγορίες τις οποίες είχε, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης των κατηγοριών αυτών. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να του επαναχορηγηθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες, υποβάλλεται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εξέταση.
 
 
 
 
 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104