Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.
Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.


*Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγω συμμετοχής σε προκυρήξεις καλό θα ήταν να ξεκινάτε την διαδικασία έκδοσης περίπου 1-1,5 μήνα πριν ώστε να έχει εκδοθεί η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σίγουρα μέχρι την κατάθεση των δικαιολογητικών για την προκύρηξη.

Προϋποθέσεις 

·         Να είναι επαγγελματίας οδηγός οχήματος που χρησιμοποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, ή οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν πλέον των εννέα (9) επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Τα παραπάνω αφορούν καινούρια οχήματα ταξινομημένα με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1ης Μαΐου του 2006.
·         Να διαθέτει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες Γ1, Γ, Δ1, Δ, Γ1 + Ε, Δ1 + Ε, Γ + Ε, Δ + Ε (Καν. αριθ.3820/85 όπως ισχύει) ή ισχύουσα (παρ.9, άρθρο 95 του ΚΟΚ) αντίστοιχων κατηγοριών άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή την Ελβετία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β' 524), όπως ισχύει.
·         Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. (Δηλ., να διαμένει στην Ελλάδα τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών).
·         Να μην έχει στην κατοχή του άλλη ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού και να μη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού για τον ίδιο είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
·         Να μην έχει στην κατοχή του κάρτα συνεργείου-τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

·         Μια (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου. (ΠΡΟΣΟΧΗ Να μην υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα )
·         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.).
·         Φωτοαντίγραφο δίπλωμα οδήγησης.
·         Α.Φ.Μ (Να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο).
·         Εκτός από την αίτηση για πρώτη έκδοση κάρτας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζεται ή και να κατατίθεται η ισχύουσα κάρτα ΨΤ. Πιο συγκεκριμένα:
α. Ανανέωση: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης.
β. Αντικατάσταση: Στις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας παραδίδεται η κάρτα προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
γ. Αλλαγή Στοιχείων: Επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.


Διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι όσα ακριβώς είναι απαραίτητα για την έκδοση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές έκδοσης καρτών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., πάντοτε στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας- εθνικής και κοινοτικής - περί ψηφιακού ταχογράφου και των διατάξεων του ν.2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως τροποποιηθείς ισχύει.


Απόσυρση ή παρακράτηση κάρτας

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι δυνατόν να αποσυρθεί ή να παρακρατηθεί αν διαπιστωθεί ότι έχει παραποιηθεί ή έχει εκδοθεί βάσει ψευδούς δήλωσης ή βάσει παραποιημένων εγγράφων ή αν το πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί δεν είναι ο νόμιμος κάτοχός της.


Απώλεια ή κλοπή κάρτας

·         Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός υποβάλει αίτηση αντικατάστασης κάρτας, συμπληρώνοντας στο έντυπο της αίτησης το αντίστοιχο τετράγωνο.
·         Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού παραμένει ίδια με την ισχύ της προς αντικατάσταση κάρτας.
·         Η κλοπή της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου θα πρέπει να δηλωθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Αν ο οδηγός βρίσκεται εκτός Ελλάδος η κλοπή της κάρτας θα πρέπει να δηλωθεί στην Αστυνομία του κράτους που συνέβη το γεγονός.
·         Ο κάτοχος της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση κάρτας εντός 7 ημερολογιακών ημερών από το συμβάν.
·         Σε περίπτωση που βρεθεί η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ο κάτοχός της δεσμεύεται να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της.
·         Το πεδίο «Μετρητής δήλωσης απώλειας», συμπληρώνεται στην περίπτωση της απώλειας της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και δηλώνει πόσες φορές έχει απολεσθεί η κάρτα. (Σε περίπτωση που αιτείται η αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές, το ποσό του αντιτίμου ανέρχεται στο διπλάσιο).


Φθορά ή δυσλειτουργία κάρτας

·         Στην περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός υποβάλει αίτηση αντικατάστασης κάρτας ,συμπληρώνοντας στο έντυπο της αίτησης το αντίστοιχο τετράγωνο.
·         Στην περίπτωση φθοράς ο κάτοχος της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση κάρτας εντός 7 ημερολογιακών ημερών από το συμβάν.
·         Στην περίπτωση δυσλειτουργίας χωρίς να ευθύνεται ο κάτοχός της (ελαττωματική κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ο κάτοχός της έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση αντικατάστασης κάρτας λόγω δυσλειτουργίας εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της κάρτας. Αν η Αρχή Έκδοσης Καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
·         Η ελαττωματική κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κατατίθεται στη ΝΥΜΕ μαζί με την αίτηση αντικατάστασης και συμπληρώνεται ο Αριθμός της υφιστάμενης κάρτας.


Ανανέωση κάρτας

·         Όταν επίκειται η λήξη της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός υποβάλει αίτηση ανανέωσης κάρτας.
·         Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι 5 έτη.
·         Ο οδηγός μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προηγούμενης κάρτας και όχι νωρίτερα από δύο μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης κάρτας.
·         Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρώσει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης.


Αλλαγή στοιχείων κάρτας

·         Ο οδηγός υποβάλει αίτηση αλλαγής στοιχείων στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. κάποια από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε κατά την έκδοση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου έχουν μεταβληθεί (π.χ. διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας).
β. Ο οδηγός είναι κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχει μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
·         Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι 5 έτη.
·         Κατά την κατάθεση της αίτησης αλλαγής στοιχείων, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρώσει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης.
·         Ο κάτοχος της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποχρεούται να την παραδώσει για απενεργοποίηση στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της.
·         Το πεδίο «Χώρα Έκδοσης» υφιστάμενης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου συμπληρώνεται μόνο για την περίπτωση Αλλαγής συνήθους διαμονής.


Διάρκεια ισχύος της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού είναι 5 έτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας.

 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104