Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Π.Ε.Ι.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

·         Οι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ1,Γ1+Ε,Γ,Γ+Ε υποχρεούνται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας μέχρι τις 10.09.2014
           Οι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Δ1,Δ1+Ε,Δ,Δ+Ε υποχρεούνται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας μέχρι τις 10.09.2013
·         Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων/ επιβατών , είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κοινοτικού αριθμού <<95>> και την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1E ή ΔE / Γ1 ή Γ ή Γ1E ή ΓE όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α' 112). Ο κωδικός "95" αναγνωρίζεται απο όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ώς ΠΕΙ.
·         Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το π.δ 74/2008 (Α' 112) και τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Κύριος σκοπός της κατάρτισης είναι να καταστήσει τους επαγγελματίες οδηγούς ενήμερους για το κανονιστικό πλαίσιο μεταφορών, για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη μεταφορά των επιβατών / εμπορευμάτων και να τους δώσει τις βασικές απαραίτητες πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να συμβεί κάποιο ατύχημα, να είναι ικανοί να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, την ασφάλεια τρίτων προσώπων καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με το είδος του οχήματος ή την κατηγορία διπλώματος οδήγησης (Λεωφορείο ή Δ1, Δ, Δ1E, ΔE – Φορτηγό ή Γ1, Γ, Γ1Ε, ΓΕ) διακρίνονται ως ακολούθως:
 

·         ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 Έχει 5ετή ισχύ και οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης :
          o    Δ1,Δ,Δ1+Ε,Δ+Ε από 10/9/2008 και έπειτα
          o    Και Γ1,Γ,Γ1+Ε,Γ+Ε από 10/9/2009 και έπειτα.
Για την απόκτηση του είναι απαραίτητες οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
 
·         ΠΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Έχει 5ετή ισχύ και οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί :
         o    Που απέκτησαν άδεια οδήγησης πριν τις 10/9/2008 όσον αφορά στις κατηγορίες Δ,Δ1,Δ+Ε,Δ1+Ε
         o    Που απέκτησαν άδεια οδήγησης πριν τις 10/9/2009 όσον αφορά στις κατηγορίες Γ,Γ1,Γ+Ε,Γ1+Ε
         o    Που είναι ήδη κάτοχοι ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης και έχει λήξει.
 Για την απόκτηση του είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σεμιναρίων 35ωρών σε ειδικά πιστοποιημένες σχολές όπως η δική μας.

 

Δικαιολογητικά

ΚΑΤΟΧΟΣ Γ' ή Δ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

·         Δύο(2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου. (ΠΡΟΣΟΧΗ Να μην υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα)
·         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.).
·         Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
·         Φωτοαντίγραφο διπλώματος Οδήγησης.
·         Α.Φ.Μ (Να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο).
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ) υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Πιστοποιητικού ΠΕΙ.


Διάρκεια ισχύος του ΠΕΙ

Τα ΠΕΙ έχουν ισχύ τα πέντε (5) έτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας.

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104