Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Σ.Ε.ΚΑ.Μ

Δικαιολογητικά

·         Ηλικία απόκτησης 18 ετών
·         1 Φωτοτυπία ταυτότητας
·         1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου (πρόσφατη)
·         1 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εάν έχει αποφοιτήσει έως το 1982 προσκομίζετε τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού, εάν έχει αποφοιτήσει από το 1983 και μετά προσκομίζετε τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου
·         Αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (χορηγείτε από την Σχολή)
·         Υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση Π.Ε.Ε. (χορηγείτε από την σχολή) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής
·         Εξουσιοδότηση για κατάθεση και παραλαβή του Π.Ε.Ε.
 

Διαδικασία

·         Εκπαίδευση στην σχολή ΣΕΚΑΜ( 45 εκπαιδευτικές ώρες)
·         Κατάθεση φακέλου στην αρμόδια διεύθυνση μεταφορών
·         Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που  καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών  και  των  Διεθνών  Μεταφορών,  αντίστοιχα.  Κάθε  φύλλο  εξέτασης  αποτελείται  από  συνολικά  30  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες
·         Οι  υποψήφιοι,  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούν,  για  την  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου,  στυλό  διαρκείας  χρώματος μπλε  ή  μαύρου  και  όχι  μολύβι.  Επίσης,  απαγορεύεται  η  χρήση  διορθωτικού    υγρού  ή  ταινίας,  μουντζούρες  ή διορθώσεις. 
·         Για  κάθε  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  υπάρχει  μία    σωστή  απάντηση,  που  θα  πρέπει  απαραίτητα  να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό    (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου  εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και    εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε  ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει   σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.
·         Η  σωστή  απάντηση  σε  κάθε  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  βαθμολογείται  με  2  μονάδες. 
·         Η  πλήρης  ανάπτυξη  κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες.
·         Για τους υποψηφίους που  εξετάζονται στα φύλλα εξέτασης της ενότητας των εθνικών  και  των  διεθνών  μεταφορών,  η  βαθμολογία  της  εξέτασης  στα  ερωτηματολόγια  πολλαπλής  επιλογής, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών.
·         Ομοίως,  η βαθμολογία  στις  μελέτες  περιπτώσεων  υπολογίζεται  ως  ο  μέσος  όρος  των  βαθμολογιών  στο  σύνολο  των  μελετών περιπτώσεων  εθνικών  και  διεθνών  μεταφορών. 
·         Επιτυχών  θεωρείται  ο  υποψήφιος  που  συγκεντρώνει  συνολική βαθμολογία  τουλάχιστον  60  μονάδων,  έχοντας  παράλληλα  ελάχιστη  βαθμολογία  30  μονάδων  (βάση)  από  τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 μονάδων (βάση) από τις μελέτες περιπτώσεων.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας.

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104